ПЪТПРОЕКТ ЕООД е фирма, създадена с Решение № 1 от 7 януари 1993 на Софийски градски съд. Вписана е в търговския регистър под партиден номер 391, том 8, стр. 138. Номерът на фирменото дело е 18286/1992. ПЪТПРОЕКТ ЕООД е наследник на изследователския и проектантски институт ПЪТПРОЕКТ, София, основан през 1948 година.
ПЪТПРОЕКТ ЕООД е редовен член на Българската строителна камара от 1993 година и на Българската браншова камара Пътища от основаването й през 1994.

ДЕЙНОСТИ:

  • Пътно проектиране
  • Проектиране на мостове
  • Проектиране на инженерна инфраструктура
  • Геодезическо заснемане

СТРУКТУРА НА ПЪТПРОЕКТ ЕООД

Структурата на ПЪТПРОЕКТ ЕООД е отворена с оглед изпълнението на най-добри проектантски решения.
Постоянният състав на ПЪТПРОЕКТ ЕООД възлиза на 86 служащи, 69 от които са високо квалифицирани технически персонал (инженерни кадри и техници). 12 са служителите в администрацията.
Техническите умения на този квалифициран състав проектанти във всички области плюс няколко души компютърни инженери осигуряват изготвянето на висококачествени проектни изработки в сферата на прединвестиционното проучване, рехабилитацията и изготвянето на работен проект на пътища, автомагистрали и мостове, както и вертикално планиране, проектиране на улици, на сгради от всякакъв характер и разнообразни инженерни мрежи. В допълнение към това съвременни програмни продукти помагат да се достигне до най-подходящите проектни решения както и за изготвянето на прецизна тръжна документация.