02.2021 г.

Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.077-1713-C01

"ПЪТПРОЕКТ" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1713-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Име на проектното предложение: ,, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000,00 лв. , от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 01.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца (до 01.05.2021 г.)

01.2021 г.

Декларация от ръководството за политиката и целите на управлението по безопасността на движението по пътищата

03.2017 г.

Процедура „Ново работно място 2015” - BG05M9OP001-1.003 ОП "Развитие на Човешките ресурси" 2014-2020

„ПЪТПРОЕКТ” ЕООД започна работа по нов проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

03.2016 г.

Специална награда за принос в инфраструктурата.

ПЪТПРОЕКТ получи специална награда за проектант за "Автомагистрала "Марица", участък Лот 2 "Димитровград-Харманли".

26.11.2014 г.

Идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 3) ОП "Транспорт" 2007-2013

Стойност на договора: 448 000 лева без ДДС

Срок за изпълнение на договора: 26.08.2015 г. (294 дни)

Възложител / Бенефициент: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП)

Изпълнител: „Пътпроект“ ЕООД

Финансиране: Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд, Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Местоположение

Автомагистрала „Хемус" е предвидена да свързва София с Варна. Към момента са изградени участъците София - Ябланица и с. Белокопитово - Варна. Неизградената част започва от гр. Ябланица, Ловешка област, от запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток. Тя ще свърже вече изградените участъци в западния и източния й край и няколко големи града - Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус" ще бъде източно -западната връзка в Северна България и с пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия и Турция.

Проектното трасе на I-ва обособена позиция е с дължина приблизително 44 км. Започва след пътния възел с пресичането на съществуващ път 1-5 и преминава северно от село Крушето. Обхождайки от север селата Драганово и Сушица пресича път III-407. След това трасето преминава на север от село Горски Сеновец и на юг от село Камен, обхожда северно село Посабина, и минавайки южно от село Ковачевец завършва, пресичайки път II-51.

Етапи при подготовката на проекта

Основните етапи на подготовка са съответно преглед и актуализиране на предпроектните проучвания и изготвяне на идеен проект. Предпроектните проучвания са възложени със самостоятелен договор; идейните проекти за отделните участъци от проекта също се възлагат с отделни договори.

На етап изготвяне на идеен проект се разработва избраният вариант, като се включват подробни напречни и надлъжни профили и др. На този етап се изготвя количествена сметка и подробна оценка на строителните разходи, която трябва да включва всички основни инсталации, конструктивни елементи и размери, приблизителното необходимо количество армировка и т.н.

Като резултат от тази фаза следва да бъде потвърдено избраното проектно решение, неговият вид и местоположение. Степента на подробност, трябва да бъде такава, че да гарантира възможността за прилагане на последващите законови процедури за одобрение, включително съгласно изискванията за опазване на околната среда, пожарната и аварийна безопасност.

Финалната фаза от подготовката на идейния проект е изготвянето на парцеларни планове, които да позволят на възложителя да извърши процедурите по отчуждаване на земи.

02.02.2013 г.

"Пътпроект" ЕООД на 65 години!

ПЪТПРОЕКТ отпразнува 65 години от основаването си през 1948 г.